Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

.

Palveluintegraattorin hankinta

 

21/02.08.00/2023 [Palveluintegraattorin hankinta]

 

Hallitus 21.11.2023 § 107

 

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelija

Tulosalueen johtaja Tuomas Savikangas, p. 040 4842 681

 

Hankinnan tausta

 

HSL:n tavoitteena on valita kilpailutuksen kautta toimittaja, joka toteuttaa HSL:lle IT-palvelunhallintaa palveluintegraattorin ominaisuudessa. Valittu toimittaja tuottaa HSL:lle kootusti Service Desk -palvelua (esim. tuki- ja ylläpitopalvelut, ensisijainen

yhteydenottopiste (SPOC), 1- ja 2-tason tuki, palvelupyyntöjen käsittely, vikatilanteiden ratkaiseminen, tarvittaessa palvelupyyntöjen välittäminen seuraavalle tukitasolle sekä palvelupyynnön ratkaisemisen seuraaminen). Palveluun ensivaiheessa mukaan tulevat IT-palvelut sekä niille halutut palvelutasot ja -ajat on lueteltu tarjouspyynnössä. Hankinnassa määritellään malli, jolla IT-palveluita voidaan lisätä tai poistaa IT-palvelunhallintaan. Lisäksi hankinnassa on mukana optioita, mm. End-to-End valvontapalvelu, lisenssienhallintapalvelu, laitteiden kenttähuolto sekä erilaisia asiantuntijapalveluita.

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 6 000 000 euroa neljältä vuodelta.

 

 

Hankintamenettely

 

HSL soveltaa toiminnassaan eritysalojen hankintalakia (1398/2016). HSL kilpailutti hankinnan EU-kynnysarvon ylittävänä avoimella menettelyllä.

 

Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö lähetettiin julkaistavaksi 20.9.2023 julkisten hankintojen palvelu Hilmassa ja Euroopan unionin virallisen lehden verkkoversiossa (TED). Tarjouspyynnöt olivat saatavilla sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hsl. Määräaika tarjousten jättämiselle oli 25.10.2023 klo 14:00.

 

Tarjousten toimittamiselle varattuun määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kahdelta (2) tarjoajalta: Enfo Oyj ja Fujitsu Finland Oy.

 

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajien tarjouksissaan antamien tietojen perusteella yhtäkään tarjoajaa ei koske hankintalainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Sopimusten tekemiselle on edellytyksenä, ettei pakollisia poissulkemisperusteita ole.

 

 

Tarjousten arviointi ja vertailu

 

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otettiin huomioon seuraavat osa-alueet suluissa mainituilla painoarvoilla: 

 

a.

Hinta (60 %)

b.

Laatu (40 %)

 

 

Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet on avattu tarkemmin tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti tehdyssä tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Fujitsu Finland Oy.

 

Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä (julkinen päätöksenteon jälkeen).

 

Hankintapäätös tulee julkiseksi hallituksen päätöksenteon jälkeen.

 

Hallintosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista. Hallituksen päätöksen 15.6.2021 § 69 mukaan, jos hallituksen päättämään hankintaan sisältyy mahdollisuus optioiden käyttämiseen, toimitusjohtajalla on option arvosta riippumatta valtuus tehdä päätös optioiden käytöstä.

 

 

Ehdotus Hallitus päättää valita liitteenä 1 olevan tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella toimittajaksi Fujitsu Finland Oy:n.

Hankintaa koskeva sopimus ei synny tällä päätöksellä. Hankinnasta laaditaan
kirjallinen sopimus, joka voidaan erityisalojen hankintalain (1398/2016) 120 §:n
mukaisesti tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Liitteet 1. Tarjousvertailu (julkinen päätöksenteon jälkeen)

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa